ιδρυτικό μέλος του Π.Σ.Ε.Μ, της F.E.S.I. και της I.W.A.

Η  MONOTECH είναι ιδρυτικό μέλος του Π.Σ.Ε.Μ (Πανελλήνιου Συνδέσμου ΕταιριώνΜόνωσης), της F.E.S.I. (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Μόνωσης- Fédération Européenne des Syndicats d’Entreprises d’Isolation) και της I.W.A. (International Waterproofing Association-Διεθνής Ένωση Στεγανοποίησης).

Στη MONOTECH εφαρμόζουμε πιστοποιημένα συστήματα και υλικά (με την υποχρέωση σήμανσης CE σύμφωνα με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα hEN όπως αυτά έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης), και σήμανση πιστοποίησης από  Αρμόδιους  Ευρωπαϊκούς Επιστημονικούς  – Εργαστηριακούς Οργανισμούς που πιστοποιούν   συστήματα στεγανοποίησης  (UEAtc,BBA,CSTB κα)

Τα υλικά μας ενσωματώνονται στα Δημόσια Έργα σύμφωνα με τον τρόπο εκτέλεσης που περιγράφονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (όπως περιγράφονται στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012 ΥΠ.ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) και σύμφωνα με τους Κανονισμούς και Πρότυπα (ευρωπαϊκά ή μη) (κατά ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ, DIN κ.α ) που εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες  ή τα Τεχνικά Επιμελητήρια και εγκρίνονται από τα αρμόδια Υπουργεία. Επίσης, ο τρόπος λειτουργίας μας και η ποιότητα των εργασιών μας είναι πιστοποιημένες με ISO 9002 από τον ελληνικό φορέα πιστοποιήσεων DQS ενώ οι τεχνικοί μας σύμβουλοι είναι Τεχνικοί μονώσεων πιστοποιημένοι από τον ΕΣΥΔ, τον γερμανικό οργανισμό πιστοποιήσεων προδιαγραφών DIN (Deutshe Industries Νormen) και Διπλωματούχοι Μηχανικοί.

Τα συνεργεία της MONOTECH έχουν εκπαιδευθεί και πιστοποιηθεί από τους μεγαλύτερους διεθνούς οίκους παραγωγής συστημάτων μόνωσης και τις αντιπροσωπείες τους  για την εφαρμογή των πιστοποιημένων προϊόντων τους.

ΟNE STOP SHOP

στη MONOTECH θα βρείτε υπηρεσίες (σχεδιασμός, προμήθεια, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων μόνωσης σε ένα σημείο) ενώ παρέχουμε γραπτή εγγύηση των υπηρεσιών μας.