Επισκευή σκυροδέματος: Γιατί είναι τόσο σημαντική;

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε στοιχεία του κελύφους επιδρούν τόσο στη λειτουργική όσο και στη λειτουργική υποβάθμιση των κτηρίων απειλώντας παράλληλα και την ασφάλειά τους. Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η επισκευή σκυροδέματος είναι διαφορετικοί: Η υγρασία που αναδεικνύει την ελλιπή εφαρμογή της στεγάνωσης ή ακόμη και την έλλειψή της, η πλημμελής εφαρμογή των κανονισμών σκυροδέτησης, η επίδραση του επιβαρυμένου ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, η ελλιπής συντήρηση, η μακροχρόνια φθορά από χρήση, οι σεισμοί.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιτάσσει την επισκευή σκυροδέματος αποτελεί η ενανθράκωση του λόγω της προοδευτικής δράσης της υγρασίας, με αποτέλεσμα την οξείδωση των οπλισμών, τη μείωση της ενεργής διατομής τους και τέλος τη σταδιακή υποβάθμιση της φέρουσας αντοχής τους.Η επισκευή σκυροδέματος αποτελεί εργασία που χρήζει γνώση και υψηλή εξειδίκευση.

Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ενανθράκωσης του οπλισμού σε σοβαντισμένα στοιχεία σκυροδέματος;

Η αποκατάσταση του προβλήματος γίνεται σε 6 στάδια:

  1.  Άρση της αιτίας του φαινομένου (υγρομόνωση στα σημεία εισόδου του νερού).
  2. Εξυγίανση υποστρώματος (αφαίρεση όλων των σαθρών τμημάτων του μπετόν του σοβά και της σκουριάς του οπλισμού).
  3. Αποκατάσταση της διάβρωσης (μέσω αναστολέων διάβρωσης).
  4. Αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος.
  5. Αποκατάσταση διατομής σοβά.
  6. Βαφή & Προστασία στοιχείου.

Με ποιους τρόπους ενισχύεται στατικά ένα στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος;

Καταρχήν, πρέπει να απευθυνθούμε στον δομοστατικό μηχανικό που θα κάνει τη μελέτη ενίσχυσης του κτηρίου και να υπολογίσει το μέγεθος και τον τύπο της επέμβασης. Οι τύποι επέμβασης διαφέρουν ανάλογα με τα στοιχεία (κολώνα, δοκός ή πλάκα) και τον στόχο επέμβασης (αύξηση καμπτικής ή διατμητικής αντοχής).

  • Gunite
  • Μανδύες Οπλισμένου Σκυροδέματος
  • Ανθρακοελάσματα
  • Ανθρακοϋφάσματα ή υαλουφάσματα

Συνδυασμός των παραπάνω

Η Monotech έρχεται στο χώρο σας και εγγυάται την ταχύτητα για επισκευή  σκυροδέματος. Στην περίπτωση που χρειάζεται άμεσα ενίσχυση, αναλαμβάνουμε την επισκευή οποιουδήποτε στοιχείου σκυροδέματος μετά από ενδελεχή μελέτη από ειδικευμένο στατικό. Επίσης η εταιρία μας αναλαμβάνει ένα ευρύ κύκλο εργασιών ενίσχυσης του σκυροδέματος με ανθρακοϋφάσματα, ανθρακονήματα, τσιμεντενέσεις, ρητινενέσεις κ.λ.π. Η επισκευή σκυροδέματος για εμάς είναι μόνο η αρχή.

Η επισκευή σκυροδέματος μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένες προεργασίες ή να συνδέεται με άλλου είδους εργασίες: ίσως χρειάζεται αποκατάσταση στηθαίων και τοιχοποιίας, εξυγίανση υποστρώματος και αρμολογήσεις σε ταράτσες ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε υδρογέφυρα κατά την εργασία της στεγάνωσης. Όπου παρατηρούνται φουσκώματα, αποκολλήσεις,αποσαθρώσεις και πτώσεις επιχρισμάτων, πρώτα πραγματοποιείται αποκατάστασή τους. Για την ορθή επισκευή σκυροδέματος λαμβάνουμε υπόψη τόσο την υφιστάμενη κατάστασηόσο και τη μελλοντική χρήση των δομικών στοιχείων.